Hotline: 043 556 9840

Cầu B1 - 01, B1 - 03
THÔNG TIN CHUNG


1. Tên dự án: Xây dựng cầu B1-01 – Gói thầu EX1B-  Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
3. Quy mô dự án:
    - Cầu đôi dầm hộp BTCT DƯL đúc trên đà giáo cố định.
    - Sơ đồ nhịp: 30+35+30m.
    - Cọc khoan nhồi D1.2m, L=45-48m.

CẦU B1-03 – B1-03
THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng cầu B1-03 – Gói thầu EX1B-  Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
3. Quy mô dự án:
    - Cầu dôi dầm bản rỗng BTCT DƯL đúc trên đà giáo cố định.
    - Sơ đồ nhịp: 30+35+30m
    - Cọc khoan nhồi D1.2m, L=46-48m.

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>